Hvis du vil købe billige rengøringsartikler, så bør du gøre det online. Der findes gode tilbud og priserne er virkeligt gode. Jeg har selv i et stykke tid undersøgt markedet for gode tilbud og det er helt klart priser og kvalitet jeg har kigget efter. Det er selvfølgeligt meget svært at vurdere kvalitet uden at have afprøvet produkterne i rengøringsarbejdet, men her er det muligt at få tilsendt en række vareprøver, som man så kan afprøve sammen med sit rengøringspersonale.

Heldigvis er de fleste online leverandører af billige rengøringsartikler meget indstillede på, at sende vareprøver ud, men der er også nogen, hvor det er meget svært at komme igennem. Her er det jo nok pris og serviceniveau, som gør sig gældende. Der skal trods alt stadig være et vist serviceniveau, inden man som rengøringsfirma skifter leverandør. Her er den manglende service i forbindelse med udsendelse af vareprøver på billige rengøringsartikler meget afgørende. Så de online leverandører, som ikke kan besvare den slags henvendelser er nogen, som jeg personligt ikke hat lyst til at samarbejde med.

Der skal være en sammenhæng mellem pris og service. Men jeg er ikke villig til at gå fuldstændig på kompromis med serviceniveauet. Der skal være en servicefunktion som jeg skal kunne ringe til, når jeg skal købe billige rengøringsartikler. Det skal også være en kompetent servicefunktion i den forstand, at de medarbejdere, som tager telefonen SKAL vide noget om rengøringsartikler. Hvis de ikke gør det, er det umuligt at få et samarbejde til at fungere. I hvert fald for mit vedkommende.